Brīvprātīgā darba vadlīnijas

Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas VADLĪNIJAS

JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEREDZES APLIECINĀŠANAS VADLĪNIJAS
nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonda” darbības teritorijā Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadā.
I. Vispārīgie jautājumi

1. Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu Viduslatgales Jauniešu Ideju laboratorijā, nodibinājumā „Viduslatgales pārnovadu fonds”.

2. Saskaņā ar Jaunatnes likumu brīvprātīgais darbs (turpmāk - BD) ir bezatlīdzības darbs, ko veic fiziskā persona (turpmāk – BD veicējs), nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina BD veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu.

3. Brīvprātīgā darba organizators ir nodibinājums „Vidusatgales pārnovadu fonds” un brīvprātīgā darba devējs ir Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību iestādes, kā arī nodibinājumi un biedrības.

4. Vadlīniju izpratnē brīvprātīgā darba veicējs ir Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada jaunietis vecumā no 13 - 30 gadiem.

5. Jauniešu brīvprātīgā darba koordināciju veic Viduslatgales Jauniešu Ideju Laboratorija.

6. Vadlīnijas nosaka BD organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienotas BD sistēmas ieviešanu Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadā.

7. Vadlīnijas ar pielikumiem (dokumentu paraugiem) ir publiski pieejamas Viduslatgales pārnovadu fonda mājas lapā www.vlpf.lv sadaļā Jauniešu Ideju laboratorija un mājas lapā www.draugiem.lv/viduslatgales.jilII. Vienošanās par brīvprātīgā darba veikšanu

8. Brīvprātīgā darba veicējs ar brīvprātīgā darba organizētāju var slēgt rakstisku Vienošanos par brīvprātīgā darba veikšanu (turpmāk tekstā – Vienošanās), kurā tiek atrunāti BD veicēja pienākumi, stundu uzskaites kārtība un nepieciešamie darbu organizācijas pasākumi (skatīt pielikumu Nr.1.). Pielikumā pievienotā Vienošanās ir kā paraugs, kuru BD organizētājs pielāgo pēc nepieciešamības.

9. Ja BD veicējs ir nepilngadīgs jaunietis, tad slēdzot Vienošanos, jaunietim ir jāiesniedz vecāku parakstīta atļauja (skatīt pielikumu Nr.2.).

10. Brīvprātīgais darbs var tikt veikts arī bez rakstiskas Vienošanās slēgšanas – pusēm mutiski vienojoties. Arī šajā gadījumā ir spēkā BD stundu uzskaites kārtība.III. Brīvprātīgā darba stundu uzskaite

11. Lai apliecinātu BD veicēja darbu un varētu izvērtēt apgūtās vai pilnveidotās prasmes un iemaņas, brīvprātīgā darba devējs BD īstenošanas periodā par katru brīvprātīgo veic šādas atzīmes:
11.1. datums, kad persona veica brīvprātīgo darbu;
11.2. veiktie uzdevumi;
11.3. nostrādāto stundu skaits;
11.4. brīvprātīgā darba veikšanas vieta.

12. Brīvprātīgā darba stundu un veikto uzdevumu uzskaiti ieteicams apkopot grāmatiņā „Manas brīvprātīgā darba stundas”, kas pieejama Viduslatgales pārnovadu fonda telpā (Tirgus laukumā 1, Preiļos, T.: 27130411, e-pasts: viduslatgales.jil@gmail.com).


IV. Brīvprātīgā darba Apliecinājums

13. BD veicēja darba pieredze var tikt dokumentāli apliecināta, izsniedzot atbilstoši vienotai veidlapai sagatavotu apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu (turpmāk – Apliecinājums).

14. Apliecinājuma izdošanas mērķis ir sniegt trešajām personām pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu informāciju par pienākumiem, kurus brīvprātīgais veicis pie konkrētā brīvprātīgā darba organizētāja, kā arī par brīvprātīgā darba veikšanai veltīto laiku un tā ietvaros pilnveidotām prasmēm.

15. Iespējams iegūt 3 dažādu līmeņu Apliecinājumus atkarībā no nostrādāto stundu skaita – Bronzas, Sudraba un Zelta:
15.1. Bronzas līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 50 brīvprātīgā darba stundas;
15.2. Sudraba līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 100 brīvprātīgā darba stundas;
15.3. Zelta līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 150 brīvprātīgā darba stundas.

16. Apliecinājumu pēc vienotas formas (skatīt pielikumu Nr.3.) sagatavo BD organizētājs.

17. Apliecinājums nav uzskatāms par vienīgo brīvprātīgā darba dokumentēšanas formu un var tikt izsniegts vienlaikus ar citu brīvprātīgā darba organizētāja noteikto metodoloģiju.

18. Par Apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu atbild katrs brīvprātīgā darba devējs pie kura jaunietis ir veicis brīvprātīgo darbu saskaņojot ar brīvprātīgā darba organizētāju.

19. Apliecinājums tiek sagatavots datorsalikumā, latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens tiek izsniegts brīvprātīgajam, bet otrs – glabāts brīvprātīgā darba organizētāja lietvedībā ne mazāk par 2 gadiem.

20. Apliecinājumu pasniegšanas ceremoniju vai pasākumu ietvaros var veikt koordinēti – vienu reizi gadā publiski sveicot visus Bronzas, Sudraba vai Zelta līmeņa Apliecinājumu saņēmējus. Taču BD organizētājs to var veikt arī pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar savu pasākuma plānu. Pēc BD veicēja pieprasījuma Apliecinājumu var izsniegt arī individuāli, ja ir sasniegts noteiktais BD stundu apjoms.

Sagatavoja:
Viduslatgales JIL koordinatore
Inese Šuksta
T.: 27130411

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Izsludināts Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi - 2024”

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību un Līvānu novada pašvaldību izsludina projektu konkursu "Iedzīvotāji veido sav

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums